Soojuse ostmise teade

AS Järva Haldus Järva-Jaani võrgupiirkonna võrguettevõtjana teatab kavatsusest rajada uus soojusenergia tootmise käitis Järva-Jaani Kalda tänava piirkonda ning sõlmida soojuse tootjaga leping kuni 12 aastaks soojusenergia ostmiseks järgmistel seni teadaolevatel tingimustel:

  • Soojusenergia toodangu aastane kogumaht 1200 MWh vastavalt soojuse tarbimisele võrguettevõtja soojusvõrgus;
  • Uue soojusenergia tootmise käitise võimsus on 0,5 MW;
  • Kütusena kasutatakse taastuvenergiaallikaid;
  • Tootmine peab algama 1 aasta jooksul peale lepingu sõlmimist. Soojuse tootja kohustub võrguettevõtjale andma lepingu täitmise tagatise alates soojuse ostulepingu sõlmimisest tingimusega, et tagatis kehtib vähemalt soojuse tootmise alustamiseni. Tähtaegsel soojuse tootmise ja müügi alustamisel tagatis tagastatakse tootjale. Kui tootja ettenähtud tähtajal tootmist ei alusta, kuulub tagatis võrguettevõtjale väljamaksmiseks.

Huvitatud isikutel palume esitada sooviavaldus, kus on toodud järgnev informatsioon:

  • Soojusenergia tootmise käitise kavandatav asukoht;
  • Kasutatavad kütused;
  • Põhi- ja reservtootmisseadmete võimsus;
  • Tootmistehnoloogia;
  • Müügivalmiduse tähtaeg;
  • Soojuse tootja ärinimi ja registrikood.

Avalduse palume esitada eesti keeles AS Järva Haldus e-posti aadressil andreas.sapas@jarva.ee digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 06.08.2020.

Lisainformatsioon: Andreas Sapas, telefon 5695 1880.

Käesolev teade on avaldatud informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega kutse lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimise otsuse teeb AS Järva Haldus lähtuvalt käesoleva teate alusel laekunud teabest.

© 2020 AS Järva Haldus