Joogivesi ja reoveekäitlus

Järva Haldus AS pakub ühisveevärgiteenust 13 asulas ja ühiskanalisatsiooniteenust 9 asulas.

Joogivett pumbatakse 15 erinevat kaevust ja reovett käideldakse 6 reoveepuhastis. 15-st kaevumajast 9 on veepuhastusjaamad, kus puhastatakse vett (nt eraldatakse raud) joogivee kvaliteedi tagamiseks.

Kõigil klientidel on võimalus kontrollida oma piirkonna veekvaliteedi vastavust Terviseameti koduleheküljelt (http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV) ja kajastame tulemusi ka enda ettevõtte kodulehel.

Juhendi ja liitumiseks vajalikud taoltused leiad siit:

Liitumistaotlus

Juhend ÜVK-ga liitumiseks

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirjad

Koeru piirkond: https://www.riigiteataja.ee/akt/403062016056
Järva-Jaani piirkond: https://www.riigiteataja.ee/akt/429112011016

© 2020 AS Järva Haldus