Ülevaade renoveerimis- ja liitumistingimustest ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga liitumisel

Tehnilised tingimused kirjeldavad renoveerimis ja -liitumistingimusi ja on aluseks liitumislepingu sõlmimisel. Enne liitumistingimustes määratud ehitustööde algust peab Liituja sõlmima vee-ettevõtjaga liitumislepingu, mille tingimuste täitmise järel on õigus teenuslepingu sõlmimiseks ja teenuste kasutamise alustamiseks.

Kogu kinnistu veevärk tuleb ehitada vastavuses seadusandlusega, kehtivate standarditega ja kooskõlas vee-ettevõtja poolt väljastatud tehniliste tingimustega

Esimese etapina pärast renoveerimis või -liitumistingimuste saamist tuleb vee-ettevõtjale esitada kooskõlastamiseks projekt, kokkuleppel võib esitada eskiisprojekti.

Tehnilistes tingimustes kirjeldatakse liitumispunktide asukohta ja liitumiskoha sügavust.

Kinnistu veetoruks kuni veemõõdusõlmeni on lubatud kasutada ilma jätkudeta plasttoru PE( must toru sinise tunnusjoonega), toru välisläbimõõt antakse vastavalt projekteeritud liitumispunktile ja veetarbimisele.

Veemõõdusõlm tuleb rajada vastavalt vee-ettevõtja kehtestatud tingimustele (https://jarvahaldus.ee/joogivesi-ja-reoveekaitlus/veemoodusolme-tehnilised-tingimused/ ) võimalusel vahetult hoonesse sisenemise koha lähedusse või kinnistule mõõdukaevu võimalikult liitumiskoha lähedusse.

Kinnistu kanalisatsiooni torustiku ehitades tuleb lähtuda kinnistu ja liitumispunkti võimalustest. Kanalisatsiooni äravool on võimalik rajada, kas isevoolsena või survekanalisatsiooniga. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamisel tuleb kasutada kanalisatsiooniks ette nähtus PE muhvtoru, mille läbimõõdu annab vee-ettevõtja vastavalt kinnistult kanaliseeritava reovee kogusest. Kui kinnistult ei ole võimalik reovett ära juhtida isevoolsel teel, tuleb kinnistule rajada kanalisatsioonipumpla. Pumpla ja kinnistu vaheliseks toruks tuleb kasutada survekanalisatsiooniks mõeldud PE plasttoru, mis peab olema jätkudeta või vajadusel paigaldada keevisliitmikud. Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on  liitumispunkti kontrollkaevu kaane kõrgus + 10 cm. Vastavalt reovee eripärale võib vee-ettevõtja kohustada klienti paigaldama ka rasvapüüduri(toitlustusteenust pakkuvad kinnistud).

Kõik maa-alused ühendused peavad olema teostatud keevisliidetega.

Pärast tööde teostamist tuleb liituja poolt ehitatud välistorustike kohta esitada vee-ettevõtjale mõõdistusprojekt(teostusjoonis).

Täpsemad tehnilised tingimused liitumiseks või renoveerimiseks annab vee-ettevõtja väljastatud renoveerimis- või liitumistingimustega.

© 2020 AS Järva Haldus